Hậu Giang phê duyệt 8 đồ án quy hoạch khu công nghiệp với 1.741ha

30-04-2022 09:21

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Danh mục 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.741ha.

Danh mục 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu ng nghiệp cụ thể gồm:

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Đông Phú có diện tích 120ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 có diện tích 234hatại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Sông Hậu  - giai đoạn 2 có diện tích 220ha tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Tân Hòa có diện tích 210ha tại xã Tân Hòa và thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Sông Hậu  - giai đoạn 3 có diện tích 205ha tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Tân Bình có diện tích 210ha tại Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Nhơn Nghĩa A có diện tích 252ha tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ng nghiệp Long Thạnh có diện tích 290ha tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu ng nghiệp tỉnh Tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi Nhà đầu tư (tài trợ kinh phí không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo ng khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở ng Thương, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo danh mục (đối với trường hợp xã hội hóa ng tác lập quy hoạch); đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật.

N.Đăng

Đóng