Làm sao để an toàn khi đặt cọc bán lướt nhà đất

28-07-2023 22:08

Khi mua bán nhà đất rất nhiều nhà đầu tư dùng phương pháp đặt cọc để bán lướt, đây là kỹ thuật mà các nhà đầu tư hay sử dụng trong kinh doanh bất động sản. Nhưng nó tiềm ẩn rất nhiều rủi do trong đó vì về lý thì việc đặt cọc sau đó bán cho người khác là sai quy định của pháp luật rất có thể dẫn đến việc kiện cáo nếu sẩy ra mâu thuẫn trong quá trình mua bán này. Bài viết này Bannhangay.com sẽ chia sẻ cùng bạn đọc và quý nhà đầu tư một bản thỏa thuận cọc đầy đủ hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho công việc của các bạn. 

Tải file mềm tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……o0o……

GIẤY THỎA THUẬN

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm …..… tại: ...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Bên A: Ông/Bà: ……………………………………..……...… Sinh năm: ………..…………

CMT/CCCD số: ………………………...….. Ngày cấp: ……….….…Nơi cấp: .…….....……

Địa chỉ: …………………………………………….…………………………………………...

Số điện thoại: ……………………………………………

Bên B: Ông/Bà: ………………………..……………………….….. Sinh năm: …….....….…

CMT/CCCD số: ……………………….……...Ngày cấp ………….…..…Nơi cấp ...……...…

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………………...

Số điện thoại: …………………………………………...

Bên làm chứng: Ông/Bà: ………………………..……….………….. Sinh năm: ………...…

CMT/CCCD số: ………………………..…….. Ngày cấp ……..……… Nơi cấp ….…………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………………...

Số điện thoại: ……………………………………………

Sau khi các bên đã xem xét, bàn bạc cùng đồng ý với pháp lý của nhà đất bên A đã đặt cọc và cùng nhau đi đến thống nhất thỏa thuận những nội dung như sau:

Bên B nhận thay bên A đi làm thủ tục công chứng sang tên và thanh toán nốt số tiền còn lại cho chủ nhà đất mà bên A đã đặt cọc và bên A theo đúng thỏa thuận này.

Địa chỉ nhà đất bên A đã đặt cọc: ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

GCNQSD đất đứng tên Ông/Bà: .................................................................................................

Diện tích sử dụng riêng: ........... m2 - Diện tích sử dụng chung: …….. m2.

Số vào sổ: ………………………….…………… - Số tầng: .................. tầng.

Mã số sổ: ........................................................ - Số Thửa: .................. Tờ bản đồ số: ………....

ĐIỀU 1: GIÁ THỎA THUẬN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

Bên B đồng ý trả cho bên A số tiền chênh lệch và số tiền còn lại bên A chưa thanh toán với chủ nhà đất mà bên A đã đặt cọc trước đó theo đúng lịch đã hẹn.

Tổng số tiền bên A và bên B đã thỏa thuận: .......................................................................... vnđ.

Bằng chữ: ...................................................................................................................................

Trong đó:

Số tiền bên B phải thanh toán thay bên A với chủ nhà đất là:

Số tiền: …………………………………………………. vnđ.

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………

Số tiền bên B phải thanh toán với bên A (bên đã đặt cọc) bao gồm cả tiền bên A đã đặt cọc trước đó với chủ nhà đất là:

Đợt 1 ngày ……../……./2023 số tiền: …………………………………………………. vnđ.

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………

Đợt 2 ngày ….…/……./2023 số tiền: …………………………………………………. vnđ.

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn bên B nhận thay bên A đi công chứng sang tên và thanh toán là ngày …../…../2023.

ĐIỀU 2: THỎA THUẬN VỀ THUẾ VÀ LỆ PHÍ

  • Tiền thuế chuyển nhượng và các chi phí phải đóng khác do bên: ……………..… đóng.
  • Tiền thuế sẽ đóng theo khung giá của: ………………………….

ĐIỀU 3: THỎA THUẬN BỔ SUNG :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Bên A có quyền nhận đủ số tiền từ bên B như đã thỏa thuận.

- Bên A có nghĩa vụ không được nhường quyền này cho người khác nữa. Cùng bên B đi công chứng khi đến lịch hẹn như đã thỏa thuận.

 

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Bên B có toàn quyền thay mặt bên A đứng tên ký công chứng sang tên từ chủ nhà đất bên A đã đặt cọc sang cho bên B.

- Bên B có nghĩa vụ trả đủ số tiền đã thỏa thuận cho bên A và chủ nhà đất bên A đã đặt cọc theo đúng thỏa thuận nêu trên.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG

Sau khi thỏa thuận được ký kết nếu quá thời hạn đã thỏa thuận nêu trên Bên A không làm đúng với thỏa thuận nêu trên cho bên B thì bên A phải  trả lại số tiền bên B đã đặt làm tin cho bên A và một khoản tiền bồi thường là: …………………………………………............ vnđ.

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

và không quá (.……) (ngày) phải trả hết số tiền đó cho bên B kể từ ngày hết hạn thỏa thuận.

Ngược lại nếu bên B quá thời hạn đã thỏa thuận nêu trên mà không làm theo thỏa thuận thì bên B sẽ bị mất số tiền đã đặt làm tin cho bên A.

Nếu một trong hai bên vi phạm thỏa thuận thì bên nào nhận được bồi thường phải chi trả cho bên giới thiệu nhà đất đó 30% số tiền nhận được.

Trong quá trình thực hiện thỏa thuận một trong hai bên có khó khăn trở ngại gì thì hai bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận dựa trên tinh thần tôn trọng quyền lợi lẫn nhau.

Thỏa thuận được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên giới thiệu chụp lại thỏa thuận này làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

                                                                                 Hà Nội, Ngày…….. Tháng ……. Năm 2023.

 

 

                   BÊN A

             (Ký, ghi rõ họ tên)   

           NGƯỜI LÀM CHỨNG                     BÊN B

                (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêmBiên bản bàn giao nhà đơn giản nhất

Đóng