Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất đầy đủ nhất

26-12-2021 23:50

Trong những cuộc giao dịch thì hợp đồng là thứ được xuất hiện sau cùng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng của hợp đồng trong bất kì cuộc giao dịch nào, đặc biệt là mua bán nhà đất.

Hợp đồng mua bán nhà đất là bản thỏa thuận giữa người bán và người mua, với những điều khoản được cả hai thông qua trước đó. Nhưng khi mua hoặc bán nhàbán đất chúng ta cũng cần phải lưu ý một số trường hợp để có thể phòng tránh rủi ro về sau.

Cần lưu ý một số thông tin quan trọng khi mua bán nhà đất.

- Thông tin quy hoạch về căn nhà, đất mà bạn mua

Bạn phải xác định rằng căn nhà, đất bạn sắp mua có nằm trong diện quy hoạch hay dự án nào không, để tránh mọi phiền hà về sau bạn nên nắm rõ mọi thông tin về căn nhà, đất mà bạn sắp mua. Để biết thêm thông tin về căn nhà, đất bạn sắp mua, bạn có thể photo sổ đỏ của căn nhà, đất đó mang ra UBND quận để hỏi thêm về thông tin căn nhà, đất đó.

- Thông tin về việc tranh chấp

Bạn cũng nên nắm bắt về những thông tin tranh chấp để tránh những tình huống khó giải quyết nhé. Bạn có thể hỏi người dung xung quanh hoặc là phường, xã của khu vực đó để có thể biết căn nhà,đất đang có tranh chấp nào hay không.

- Thông tin vay nợ thế chấp

Chắc chắn rằng bạn không muốn mua một ngôi nhà, đất đang mang được đi thế chấp phải không? Bạn có thể xác nhận thông tin này thông qua bìa 4 (hoặc bìa 3) của sổ đỏ sẽ thấy thông tin thế chấp, hoặc đính kèm 1 tờ giấy riêng về thông tin thế chấp, giữa tờ này và sổ đỏ có đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký đất đai.

Sau khi đã nắm bắt được những thông tin trên bước cuối cùng là chuẩn bị giấy tờ ng chứng, sau đây Topnhadat.vn xin gửi đến các bạn đọc các mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được chúng tôi tổng hợp:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ................/HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm ....., Tại: ...........................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/bà: ............................................Năm sinh: .........................................................................................

CMND số: ...............................Ngày cấp................... Nơi cấp...................................................................

Hộ khẩu: .....................................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................... .......................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................................

Ông/bà: .................................... Năm sinh: ................................................................................................

CMND số: .................................Ngày cấp Nơi cấp ...................................................................................

Hộ khẩu: .....................................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................................

Là chủ sở hữu bất động sản: ......................................................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: .................................... Năm sinh: ................................................................................................

CMND số: ................................ Ngày cấp....................... Nơi cấp.............................................................

Hộ khẩu: .....................................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................................

Ông/bà: ............................................Năm sinh: .........................................................................................

CMND số: ............................................Ngày cấp.................. Nơi cấp ......................................................

Hộ khẩu: .....................................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

- Thửa đất số: .............................................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ...........................................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .......................................................................................................................................

- Diện tích: .............................................m2 (Bằng chữ:..........................................................................)

- Hình thức sử dụng: ..................................................................................................................................

+ Sử dụng riêng: .................................................................................................m2

+ Sử dụng chung: ...............................................................................................m2

- Mục đích sử dụng: ...................................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: ...................................................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng: .................................................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .........................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .....................đồng.

(Bằng chữ: ........................................................................................đồng Việt Nam).

2.2. Phương thức thanh toán: .....................................................................................................................

2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ............................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A:

 1. a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
 2. b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.

6.2. Quyền của bên A:

Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:

 1. a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;
 2. b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước ng bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của bên B:

 1. a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;
 2. b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 3. c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 4. d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

7.2. Quyền của bên B:

 1. a) Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
 2. b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
 3. c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;
 4. d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 3. c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 1. d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 2. e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 3. c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 4. d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ....... năm ...... đến ngày ...... tháng ..... năm .........

Hợp đồng được lập thành .......... (...........) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

LỜI CHỨNG CỦA NG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , ng chứng viên phòng ng chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

 

NG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm ng chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng ng chứng một bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

NG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu 1: Hợp đồng mua bán nhà đất mẫu 1 (bấm tải về)

Tải mẫu 2: Hợp đồng mua bán nhà đất mẫu 2 (bấm tải về)

Tải mẫu 3: Hợp đồng mua bán nhà đất mẫu 3 (bấm tải về)

Tải mẫu 4: Hợp đồng mua bán nhà đất mẫu 4 (bấm tải về)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ chặt chẽ nhất

Đóng