Quảng Ninh: huyện Vân Đồn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trở lại

21-03-2022 23:11

Topnhadat.vn - Vừa qua, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc giải quyết thủ tục tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Từ ngày 17/03/2022, huyện Vân Đồn bắt đầu tiếp nhận trở lại các hồ sơ đăng ký thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Ảnh: Internet

Nội dung thông báo nêu rõ, huyện Vân Đồn chính thức cho phép tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở lại. Mục đích là để giải quyết nhu cầu về tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật và đúng theo các chỉ đạo UBND tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường ng tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng đất đai, đảm bảo thống nhất, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở.

UBND huyện Vân Đồn giao Trung tâm hành chính ng huyện thực hiện tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện kể từ ngày 17/03/2022.

Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất nông thôn, đất ở đô thị (thửa đất sau khi tách đã có đất ở) tại các khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt là đất ở hiện trạng. Đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và chỉ đạo có liên quan UBND tỉnh.

Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa đất thuộc nhóm đất ở nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản trong cùng thửa đất có nhà ở (Thửa đất hình thành khi tách thửa không có đất ở; thửa đất là trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Quyết định 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh).

Phòng TN&MT được giao chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các phòng ban liên quan, UBND các xã thị trấn thực hiện các quy trình, thẩm định, trình duyệt hồ sơ theo quy định pháp luật. Đồng thời, rà soát, ng bố các khu vực đủ điều kiện thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên địa bàn huyện.

UBND huyện Vân Đồn giao Phòng Kinh tế - hạ tầng khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan tại các khu đô thị, khu vực nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt để làm căn cứ UBND huyện giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa cho cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất.

Nguồn: Lam Giang TNV.

Xem thêm: Vân Đồn ra chỉ đạo mới về tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất từ 17/3

Đóng