Trường hợp nào được phép xây dựng công trình tạm?

23-03-2022 10:26

Topnhadat.vn - Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người dân được phép xây dựng ng trình tạm trong trường hợp nào? Việc xây tạm này có phải xin phép hay không?

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), các trường hợp sau đây được xây dựng ng trình tạm:

Trường hợp 1: Phục vụ mục đích thi ng xây dựng ng trình chính.

Trường hợp 2: Để sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định (đối với trường hợp này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng ng trình và thời gian tồn tại của ng trình tạm).

Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng ng trình tạm. Trường hợp ng trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng ng trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định.

ng trình xây dựng tạm phải được phá dỡ khi đưa ng trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của ng trình. Chủ đầu tư được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tiếp tục khai thác sử dụng ng trình xây dựng tạm quy định tại Trường hợp 1 nêu trên nếu ng trình phù hợp với quy hoạch; bảo đảm các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), đối với ng trình xây dựng tạm nêu trên sẽ được miễn giấy phép xây dựng.

Xem thêmXây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép xây dựng không?

Đóng